Nora - carefordogs 

 Uw huisdier, onze zorg!
 

Nora-carefordogs algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities


1.1 Nora-carefordogs; opdrachtnemer, gevestigd aan de Louis Bouwmeesterstraat
210-1 te Amsterdam.
1.2 Opdrachtgever; bezitter, begeleider van de hond(en).
1.3 Opdracht; het uitlaten, oppassen of verzorgen van de hond(en) en het lesgeven
aan cliënten met de hond(en) in het bezit of op dat moment onder toezicht van de
client.
1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door Nora-carefordogs
uitgelaten, getraind en/of verzorgd worden.
1.5 Cliënten; Cliënten die deelnemen aan lessen of workshops verzorgd door Noracarefordogs.


Artikel 2 - Algemeen


2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing,
tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken.
Afwijken van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk
indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel opdrachtgever als door
Nora-carefordogs.
2.2 Hierna te benoemen opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de
algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen wanneer er nog geen
concrete afspraken zijn gemaakt.
Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen
aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze
documenten.
2.3 Op deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek
van toepassing.


Artikel 3 - Rechten en plichten Nora-carefordogs/opdrachtnemer


3.1 De hond(en) wordt/worden op de afgesproken tijd opgehaald en afgeleverd op
het afgesproken adres door Nora-carefordogs.
3.2 Nora-carefordogs is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
3.3 Nora-carefordogs is door (digitale) ondertekening van de algemene voorwaarden
gemachtigd om de hond(en) uit te laten.
3.4 Nora-carefordogs gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
3.5 Nora-carefordogs heeft het recht de hond(en) los te laten lopen in gebieden waar
het veilig en toegestaan is, tenzij anders afgesproken en ondertekend is door de
eigenaar.
3.6 Nora-carefordogs behoudt zich het recht voor om te allen tijde af te zien van de
opdracht.
Nora-carefordogs geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er
sprake is van een dergelijke omstandigheid.
3.7 Nora-carefordogs behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op nonactief
te zetten in verband met vakantie en/of calamiteiten.
Nora-carefordogs dient vakanties minimaal twee weken vooraf mede te delen aan de
opdrachtgever.
3.8 Nora-carefordogs behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren
indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan opleveren
voor andere personen en/of dieren.
3.9 Nora-carefordogs behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de
hond(en) gedrag ontwikkelt/ontwikkelen die de hond(en) ongeschikt maken voor
uitlaten door (een medewerker van) Nora-carefordogs.
3.10 Nora-carefordogs berekent zowel de dag van brengen als de dag van ophalen
door als een betaalde dag.
Opdrachtgever kan de hond(en), indien anders afgesproken, brengen en ophalen
tussen 8:00 en 22:00.
3.11 Nora-carefordogs heeft het recht, tenzij anders afgesproken en ondertekend,
om meerdere honden tegelijk in de opvang te houden tot een maximum van 5.
3.12 Nora-carefordogs heeft het recht om lessen af te melden wanneer de
omstandigheden dit nodig achten, deze lessen zullen later worden ingehaald.


Artikel 4 - Rechten en plichten/opdrachtgever


4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige vaccinaties
ontvangt, wanneer Nora-carefordogs hierom vraagt dient hier een bewijs van
getoond te kunnen worden.
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden
tegen vlooien, wormen en teken.
Nora-carefordogs heeft het recht bij hond(en), indien deze in de oppas
verblijft/verblijven, deze te behandelen tegen parasieten wanneer nodig, op kosten
van de eigenaar van de hond.
4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd.
4.4 Opdrachtgever machtigt Nora-carefordogs, om op kosten van opdrachtgever,
medische zorg te verschaffen wanneer Nora-carefordogs dit nodig acht.
4.5 Indien er voor de oppasservice niet binnen 48 uur is afgezegd door
opdrachtgever dan wordt de helft van het totale bedrag in rekening gebracht.
4.6 Indien er bij een van de oppasservices niet binnen 2 weken voor aanvang wordt
afgezegd door opdrachtgever dan wordt de helft van het totale bedrag in rekening
gebracht.
4.7 Opdrachtgever is op de hoogte dat er een opzegtermijn van één maand
geldt indien de opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van de
uitlaatservice.
4.8 Deelnemers aan de lessen en/of workshops bij Nora-carefordogs zijn op de
hoogte van de trainingsmethode bij Nora-carefordogs, deze geschiede op een
positieve manier zonder enige vorm van geweld.
Nora-carefordogs is gerechtigd op deze gronden een client te weigeren of weg te
sturen.
4.9 Slipkettingen, schokbanden zijn niet toegestaan in de lessen bij Noracarefordogs.
4.10 Deelnemers aan lessen en/of workshops bij Nora-carefordogs zorgen voor
passende/veilige kleding en schoeisel.
4.11 Deelnemers aan speurlessen bij Nora-carefordogs zijn op de hoogte dat dit op
verschillend terrein plaatsvindt, zowel vlakke als moeilijk begaanbare paden, wegen
en vlakten.
4.12 Deelnemers aan speuractiviteiten bij Nora-carefordogs zorgen voor een goed
passend speurtuig voor de hond en een speurlijn van 10 meter.
4.13 Lessen minder dan 24 uur van tevoren afgezegd worden in rekening gebracht.


Artikel 5 - Aansprakelijkheidsstelling


5.1 Deelname aan lessen en/of workshops bij Nora-carefordogs is geheel voor eigen
risico.
5.2 Deelnemers aan lessen en/of workshops bij Nora-carefordogs zijn
verantwoordelijk voor zichzelf, de eigen hond(en) of meegebrachte hond(en) en voor
de meegekomen personen.
5.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Noracarefordogs
of derden, veroorzaakt door de hond(en).
Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op
opdrachtgever verhaald.
5.4 Nora-carefordogs is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet
aangebracht door Nora-carefordogs, aan de hond(en).
5.5 Wanneer Nora-carefordogs in het bezit is van de huissleutel van de opdracht
gever kan Nora-carefordogs niet aansprakelijk worden gesteld bij inbraak in het huis
van de opdrachtgever of bij welke vorm van schade aan/in het huis van
opdrachtgever.
5.6 Nora-carefordogs is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten
gevolge van een vieze of natte hond.
Nora-carefordogs zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten,
indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.
5.7 Indien aansprakelijkheid van Nora-carefordogs voor schade van opdrachtgever
moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van
de directe schade.
5.8 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Nora-carefordogs
opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de
opdracht, ziekten, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond, zijn
volledig voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 6 - Betalingen


6.1 De vergoeding voor de diensten (anders dan de oppasservice) geleverd door
Nora-carefordogs geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro
volgens factuur die binnen de gestelde termijn op de factuur betaald dient te worden.
6.2 Gemiste wandelingen kunnen, mits er plaats is, binnen een maand na de laatst
gemiste wandeling ingehaald worden. Gemiste wandelingen worden altijd in
rekening gebracht.
6.3 Wanneer opdrachtgever daadwerkelijk gebruik maakt van de oppasservice
diensten van opdrachtnemer, dient de helft van de som van het overeengekomen
bedrag 14 dagen voor aanvang van de oppas dienst te worden voldaan.
De resterende helft van de som dient te worden voldaan bij het brengen van de
hond(en). Blijft opdrachtgever in gebreke dan heeft opdrachtnemer het recht de
opdracht te weigeren.
6.4 Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van
10% van het totale bedrag.
Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van
het totale bedrag.
6.5 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Nora-carefordogs de
dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op
de opdrachtgever worden verhaald.
6.6 Een 5 lessen speurkaart is 6 maanden geldig, een 10 lessen speurkaart is 1 jaar
geldig.
6.7 Geld retour is alleen mogelijk bij ernstige calamiteiten, dit in overleg en nader te
bepalen door Nora-carefordogs.


Artikel 7 - Privacy


Met inachtneming van de wettelijke bepalingen van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG):


7.1 Nora-carefordogs heeft het recht uw naam, telefoonnummer, adres, email adres
en gegevens dier op te slaan in een beveiligd cliëntenbestand op de computer van
Nora-carefordogs.
Telefoonnummer en email adres van opdrachtgever staan ook op de beveiligde
telefoon, het kan nodig zijn om contact op te nemen met een opdrachtgever terwijl
Nora-carefordogs geen computer ter beschikking heeft.
7.2 De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor contact met de eigenaar
van de gegevens, indien er sprake is van cliëntencontact oppas en/of zorg voor een
dier van de eigenaar van de gegevens
7.3 Nora-carefordogs deelt geen persoonsgegevens van cliënt met derden, anders
dan bij wet gedwongen.
7.4 Nora-carefordogs bewaart de cliënten gegevens in een beveiligd privé bestand
op de computer.
7.5 Nora-carefordogs mag foto’s en/of video’s van de lessen of workshops gebruiken
voor leerdoeleinden en op social media en/of websites, tenzij u nadrukkelijk
schriftelijk aangeeft dit niet te wensen.


Artikel 8 - Geschillen


Opdrachtnemer streeft naar een dienstverlening van optimale kwaliteit en tot volle
tevredenheid. Hierbij zal altijd de nodige zorgvuldigheid worden betracht die van haar
kan worden verwacht.


Desondanks kan het altijd voorkomen dat er een meningsverschil ontstaat. In geval
van een klacht kunt u dit aan opdrachtnemer melden, liefst per email.
Er zal dan worden getracht een passende oplossing te vinden.
Mocht dit helaas nog steeds niet tot een genoegzame oplossing leiden, dan dient dit
geschil te worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Opgesteld door eigenaresse van Nora-carefordogs; Joke Noordermeer-Boon Amsterdam augustus 2021. 

 

 

 

 


                        


 
E-mailen
Bellen