Nora - carefordogs 

 Uw huisdier, onze zorg!
 

Algemene voorwaarden Nora-carefordogs

Artikel 1 - Definities

1.1 Nora-carefordogs; opdrachtnemer, gevestigd aan de Louis Bouwmeesterstraat 210-1 te Amsterdam.

1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).

1.3 Opdracht; het uitlaten, oppassen of verzorgen van de hond(en).

1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door Nora-carefordogs uitgelaten, getraind en/of verzorgd worden.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijken van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel opdrachtgever als door Nora-carefordogs.

2.2 Hierna te benoemen opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen wanneer er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 Op deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 3 – Rechten en plichten Nora-carefordogs/opdrachtnemer

3.1 De hond(en) wordt/worden op de afgesproken tijd opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Nora-carefordogs.

3.2 Nora-carefordogs is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

3.3. Nora-carefordogs is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten.

3.4 Nora-carefordogs gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.

3.5 Nora-carefordogs heeft het recht de hond(en) los te laten lopen in gebieden waar het veilig en toegestaan is, tenzij anders afgesproken en ondertekend is door de eigenaar.

3.6 Nora-carefordogs behoudt zich het recht voor om te allen tijde af te zien van de opdracht. Nora-carefordogs geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

3.7 Nora-carefordogs behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie en/of calamiteiten. Nora-carefordogs dient vakanties minimaal twee weken vooraf mede te delen aan de opdrachtgever.

3.8 Nora-carefordogs behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan opleveren voor andere personen en/of dieren.

3.9 Nora-carefordogs behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de (en) gedrag ontwikkelt/ontwikkelen die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten door (een medewerker) van Nora-carefordogs.

3,10 Nora-carefordogs berekent zowel de dag van brengen als de dag van ophalen door als een betaalde dag. Opdrachtgever kan de hond(en), indien anders afgesproken, brengen en ophalen tussen 8:00 en 22:00.

3.11 Nora-carefordogs heeft het recht, tenzij anders afgesproken en ondertekend, om meerdere honden tegelijk in de opvang te houden tot een maximum van 5.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de hond is ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest (de eigenaar dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen). Entingen mogen niet verjaard zijn.

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken. Nora-carefordogs heeft het recht bij hond(en), indien deze in de oppas verblijft/verblijven, deze te behandelen tegen parasieten wanneer nodig, op kosten van de eigenaar van de hond.

4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd.

4.4 Opdrachtgever machtigt Nora-carefordogs, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Nora-carefordogs dit nodig acht.

4.5 Indien er voor de oppasservice niet binnen 48 uur is afgezegd door opdrachtgever dan wordt de helft van het totale bedrag in rekening gebracht.

4.6 Indien er bij een van de oppasservices niet binnen 2 weken voor aanvang wordt afgezegd door opdrachtgever dan wordt de helft van het totale bedrag in rekening gebracht.

4.7 Opdrachtgever is op de hoogte dat er een opzegtermijn van één maand geldt indien de opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van de uitlaatservice.

Artikel 5 - Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Nora-carefordogs of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald.

5.2 Nora-carefordogs is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Nora-carefordogs, aan de hond(en).

5.3 Nora-carefordogs is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever.

5.4 Nora-carefordogs is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond. Nora-carefordogs zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.

5.5 Indien aansprakelijkheid van Nora-carefordogs voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

5.6 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Nora-carefordogs opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond, zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Betalingen

6.1 De vergoeding voor de diensten (anders dan de oppasservice) geleverd door Nora-carefordogs geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro volgens factuur die binnen de gestelde termijn op de factuur betaald dient te worden.

6.2 Gemiste wandelingen kunnen, mits er plaats is, binnen een maand na de laatst gemiste wandeling ingehaald worden. Gemiste wandelingen worden altijd in rekening gebracht.

6.3 Wanneer opdrachtgever daadwerkelijk gebruik maakt van de oppasservice diensten van opdrachtnemer, dient de helft van de som van het overeengekomen bedrag 14 dagen voor aanvang van de oppas dienst te worden voldaan. De resterende helft van de som dient te worden voldaan bij het brengen van de hond(en). Blijft opdrachtgever in gebreke dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht te weigeren.

6.4 Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag.

6.5 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Nora-carefordogs de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 7 - Privacy

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

7.1 Nora-carefordogs heeft het recht uw naam, telefoonnummer, adres, email adres en gegevens dier op te slaan in een beveiligd cliëntenbestand op de computer van Nora-carefordogs

7.2 De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor contact met de eigenaar van de gegevens,indien er sprake is van cliëntencontact oppas en/of zorg voor een dier van de eigenaar van de gegevens

7.3 Nora-carefordogs deelt geen persoonsgegevens van cliënt met derden, anders dan bij wet gedwongen.                                                   

7.4 Nora-carefordogs bewaart de cliënten gegevens in een beveiligd privé bestand op de computer.    

Artikel 8 - Geschillen

Opdrachtnemer streeft naar een dienstverlening van optimale kwaliteit en tot volle tevredenheid. Hierbij zal altijd de nodige zorgvuldigheid worden betracht die van haar kan worden verwacht.

Desondanks kan het altijd voorkomen dat er een meningsverschil ontstaat.

In geval van een klacht kunt u dit aan opdrachtnemer melden, liefst per email.

Er zal dan worden getracht een passende oplossing te vinden.

Mocht dit helaas nog steeds niet tot een genoegzame oplossing leiden, dan dient dit geschil te worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter in Nederland.